Home

Kontrollplan mall gratis

Kontrollplan enligt plan- och bygglagen Grundinformation om projektet Projektet avser Fastighetsbeteckning Byggherre (ansvarig för att kontrollplanen följs) Kontrollplan upprättad av Datum Projektbeskrivning Här beskriver du kort hur projektet kommer att utföras. Kontroller som ska utföra Våra förslag på kontrollplaner är exempel på enkla kontrollplaner utan kontrollansvarig. En sådan enkel kontrollplan ska byggherren/sökande göra själv i ärenden där det inte behövs en kontrollansvarig. Om du inte vill använda dokumentmallarna kan du lämna förslag på en egen kontrollplan, men i mallarna framgår det vilka uppgifter en kontrollplan bör innehålla

KONTROLLPLAN. Enligt plan- och bygglagen (PBL) FASTIGHET OCH ÅTGÄRD. Fastighetsbeteckning. Kontrollplan upprättad datum: Reviderad datum: Kontrollplanen avser följande åtgärd enligt bygglovsansökan/anmälan. BL Kontrollplan (tom mall) Last modified by: Löfvander, Susann Kontrollplan för små och enkla ärenden Ankomststämpel Byggherre (Sökande) Fastighet Namn/Företag Fastighetsbeteckning Ärende Typ av byggnad/ anläggning Kort beskrivning av projektet Kontrollpunkter Enligt plan- och bygglagen 10 kap. 6 § skall byggherren se till att det finns en plan för kontrollen av en byggåtgärd (kontrollplan) Så här fyller du i din kontrollplan: 1. Fyll i uppgift om fastighet och det datum när du gör din ansökan. 2. Fyll i ditt namn som byggherre/sökande och eventuellt företagsnamn. 3. Ange företagsnamn och namn på ansvarig person på företaget som är entreprenör respektive projektör KONTROLLPLAN - EXEMPEL! Enligt Plan- och bygglagen FASTIGHET OCH ÅTGÄRD Fastighetsbeteckning Gärdet 1:1 Kontrollplanen upprättad datum: 2012-01-01 Reviderad datum: Kontrollplanen avser följande åtgärd enligt bygglovsansökan/anmälan Nybyggnad av garage Upprättad av: Linda Andersson BYGGHERRE (Beställare) Namn/Företag Linda Andersso

KONTROLLPLAN Enligt PBL 2010:900 Denna kontrollplan är ett förslag på kontroller som kan användas vid er byggnation då certifierad kontrollansvarig ej krävs. Om du som byggherre signerar blanketten, godkänner du kontrollplanen. Dennn Postadress Besöksadress Telefon/ fax Webb/ e -post Org.nr 212000-1447 Lerums kommun 443 80 Leru Kontrollplan, blankett (pdf, 180 kB, nytt fönster) Exempel på kontrollplaner. Kom ihåg att du alltid behöver anpassa din egen kontrollplan efter det du söker lov för att bygga, riva eller ändra. Eldstad/rökkanal (pdf, 407 kB, nytt fönster) Fasadförändring (pdf, 72 kB, nytt fönster) Inglasning av balkong (pdf, 71 kB, nytt fönster Det ska finnas en kontrollplan för de flesta bygg-, rivnings- och markåtgärder som kräver lov eller anmälan. Byggherren är ansvarig för att en kontrollplan upprättas och följs och i de fall kontrollansvarig krävs ska denne biträda byggherren med detta. För merparten av alla bygg-, rivnings- och markåtgärder ska det finnas en kontrollplan. Denna ska fungera som ett kravställande. Här har vi samlat redigerbara mallar för egenkontrollplaner. Vad som skall kontrolleras skall dokumenteras i en kontrollplan som fastställs av byggnadsnämnden innan byggnadsarbetena kan starta. Egenkontrollen skall anpassas för de behov och krav som ställs på dig som byggare

Exempel på kontrollplan enligt plan- och bygglagen Exemplet avser: ANLÄGGANDE AV PARKERING Grundinformation om projektet Projektet avser Fastighetsbeteckning Byggherre (ansvarig för att kontrollplanen följs) Kontrollplan upprättad av Datum Projektbeskrivning Här beskriver du kort hur projektet kommer att utföras. Kontroller som ska utföra Instruktioner för att använda mallen för kontrollplan enligt PBL Mallen är utformad för att kunna användas för normala villa- och fritidshusbyggen. Kontrollplanen ska anpassas efter det aktuella projektet. Det kan betyda att det behövs fler eller färre kontrollpunkter än som anges i mallen Mall för kontrollplan för att bygga nytt, ändra eller riva. Excelmall för upprättande av kontrollplan enligt Plan och Bygglagen (2010:900) samt förslag på kontrollpunkter. Det ska finnas en kontrollplan för alla lov- och anmälningspliktiga byggåtgärder

Mallar för enkel kontrollplan - Göteborgs Sta

 1. dre projekt
 2. Använd denna enkla kontrollplan mall ifall ni har ett behov av en enkel kontrollplan till ert bygge som kräver bygglov. Mallen är framtagen för små byggnationsprojekt och där man vill hålla dokumentationen så enkel som möjligt men ändå uppfylla kraven som ställs på er utifrån PBL och övriga lagar/föreskrifter
 3. handledare på Högkolan i Gävle, Rose-Marie Löf för ett gott samarbete och all den konstruktiva kritik som hon bidragit med. Jag vill också tacka
 4. Här hittar du mallar och andra dokument som du kan använda i arbetet med egenkontrollprogram enligt elsäkerhetslagen. Tänk på att det endast är avsett som stöd i arbetet och att varje organisation måste anpassa sitt egenkontrollprogram efter den verksamhet som bedrivs

Exempel på kontrollplaner och ritningar - Stockholms sta

 1. Innan du kan få ett startbesked måste du ha en godkänd kontrollplan. Därför bör du redan i din ansökan skicka in ett förslag till kontrollplan som vi kan bedöma. Kontrollplanen beskriver i punktform vad som ska kontrolleras, vem som ska utföra kontrollerna, hur kontrollerna ska gå till och vilket underlag som finns för kontrollen
 2. Du måste alltid skicka in en kontrollplan för åtgärder som kräver bygglov eller anmälan. Kontrollplanen beskriver vilka kontroller som ska utföras i ett byggprojekt. Den behövs för att det som du förändrar, tar bort eller bygger till ska vara säkert och följa samhällets krav på byggnader
 3. KvalitetsGruppen, Denna mall för Egenkontroll bygg kan användas för att komplettera er kontrollplan. Egenkontrollen utformas efter de krav som ställs på byggprojektet. Man anger de mest nödvändiga kontrollmomenten och dokumentera sedan när en kontroll utförts och.
 4. Fö lag ill enkel kön öllplan När projektet är avslutat ska jag som byggherre intyga att åtgärd är utförd i enlighet med givet lov och startbesked samt i enligt med gällande Plan- och Byggla
 5. Egenkontroll - Försök att ha så få papper som möjligt att hålla reda på. Skriv ner ett städschema och häng upp i köket där det står: Daglig städning/rutiner som ex: Bänkar, vaskar, mikron, golv, tömma golvbrunnen, hyllor, tömma sopor, mottagning av varor, kontroll av och signerat följesedeln..
 6. KONTROLLPLAN - EXEMPEL, inglasat uterum DATUM: Enligt plan- och bygglagen UPPRÄTTAD AV: (Ange namn och befattning/roll) KONTROLLEN AVSER KONTROLLANT KONTROLLMETOD UNDERLAG/ KONTROLL MOT RESULTAT/DATUM ANMÄRKNING OCH ÅTGÄRD Överensstämmer med beviljat bygglov . B
 7. Här finns exempel på kontrollplaner för olika typer av ärenden. Du får gärna utgå från dessa exempel. Lägg till eller ta bort kontrollpunkter så det passar för just ditt ärende

En kontrollplan beskriver den kontroll en byggherre ska utföra i ett byggprojekt för att uppfylla bestämmelserna i plan- och bygglagen. Du kan hämta ett dokument som går att använda som mall. En brandskyddsdokumentation beskriver hur en byggnad är planerad för att skyddas mot brand och brandspridning KONTROLLPLAN RIVNING Förslag till kontrollplan för rivning - enkla ärenden Postadress Besöksadress Telefon/ fax Webb/ e-post Org.nr 212000-1447 Lerums kommun 443 80 Lerum Bagges Torg 0302-52 10 00 www.lerum.se 31 43-9 Pg 3 0302-52 11 55 (fax) bygglovsenheten@lerum.se Bg 547-6239 Samhällsbyggnad Bygglovsenhete Exempel på kontrollplan - VA. Lämna synpunkt på sida Skriv ditt meddelande här. Skriv din e-postadress här. Bo och bygga Söka bostad Avfall och återvinning Bygglov och andra lov Bygglovsprocessen steg för steg Checklistor och kontrollplaner mm..

Kontrollplan - PBL kunskapsbanken - Boverke

 1. Förslag på hur krav på egenkontroll kan skrivas in i handlingar. Färdiga mallar och exempel
 2. Kontrollplan . Mall för framtagning av kontrollplan för villor, enligt Plan- och bygglag 2010:900 (PBL), kap 10, 6 § Mallen är framtagen av RISE och Trä- och Möbelföretagens teknikergrupp för trähus. Syftet är att underlätta för kontrollansvariga (KA) att ta fram en kontrollplan med de ingående delar som krävs enligt PBL
 3. KONTROLLPLAN Enligt Plan- och bygglagen KONTROLLPLAN för BBR (Boverkets byggregler, finns på boverkets hemsida) BH - Byggherren A-ritning (arkitektritning) E - (Namngiven Entreprenör som utför arbetsmomenten) K-ritning (konstruktionsritning) S - (Namngiven sakkunnig om så krävs för aktuell kontrollpunkt
 4. Att göra en kontrollplan Byggherren är skyldig att känna till och följa aktuell lagstiftning och gällande föreskrifter, enligt 10 kap. 5 § plan- och bygglagen, PBL (2010:900). I en kontrollplan bestäms vilka kontroller som ska utföras för det specifika och unika byggprojektet
 5. Mallar för kontrollplan - vid enklare ärenden På den här sidan kan du hämta mallar för kontrollplan vid enklare ärenden som ej kräver kontrollansvarig. Du hittar alla mallar i boxen länkar längst ner på sidan

Egenkontroll - Struqtu

Mall för kontrollplan för att bygga nytt, ändra eller riva

Mall för kontrollplan, egenkontroll för när man gör badrum själv? Bevaka. Svara Sök i ämne. Sida 1 av 2. Sida 1 av 2 1 2 1/2. Suhagg #1. Medlem Nivå 13 22 nov 2012 10:54. Logga in eller skapa ett konto (det är gratis) för att starta, gilla och följa ämnen. Logga in. Skapa konto. Start Utforska. Kontrollplan krävs för att startbesked ska erhållas. När byggherren godkänt förslag till kontrollplan så förbinder hen sig att kontrollera nedanstående kontrollpunkter under byggnadsarbetet. Om du vill använda dig av detta förslag till kontrollplan, fyll ENKEL KONTROLLPLAN. UTERUM. Gällande byggregler enligt startbesked. Förkortningar. BBR = Boverkets byggregler som du hittar om du söker på BBR under boverkets författarsamling på deras hemsida EKS = Europeisk konstruktionsstandard AMA = Allmän material- och arbetsbeskrivning (Svensk Byggtjänst

Kontrollplan för mindre åtgärder Enligt Plan- och bygglagen (PBL) samt Plan- och byggförordningen finns det ett flertal byggåtgärder som normalt sett inte kräver en så kallad kontrollansvarig, medan en kontrollplan för åtgärden fortfarande är obligatorisk Exempel på kontrollplan. Det förslag till kontrollplan som skickas till kommunen måste du själv upprätta KONTROLLPLAN Enligt Plan- och bygglagen KONTROLLPLAN fr BBR (Boverkets byggregler, finns på boverkets hemsida) A-ritning (arkitektritning) E - (Egenkontroll) -ritning (konstruktionsritning) S - (Sakkunnig) VVS-ritning (värme, ventilation och sanitetsritning) konstruktionsstandarder) Andra tekniska handlinga En kontrollplan ska innefatta sådant som är viktigt eller kritiskt att det blir rätt. Exempelvis sådant som vid fel kan innebära fara för liv och hälsa eller får stora ekonomiska konsekvenser eftersom det är kostsamt att åtgärda efteråt. Även sådant som är svårt att utföra, eller åtgärder där briste kontrollplan. Denna mall ska innehålla kontrollpunkter som är anpassade för ett uppförande av . 2 ett koncepthus. Dessa kontrollpunkter ska sedan vara uppbyggda av egenkontroller och checklistor som ska underlätta vid arbetet. 1.5 Frågeställningar Under.

Kontrollplan mall - KvalitetsDokumen

Mallarna sorteras i relevansordning enligt Googles algoritmer, de mest relevanta mallarna visas högst i listan. En mall avseende egenkontroll kan vara gratis eller kosta en slant, det här beror helt på dem som tillhandahåller mallen Enkel kontrollplan enligt 10 kap. 6 - 8 §§ Plan- och bygglagen (2010:900) Installation av eldstad/rökkanal Sida 1 . En kontrollplan för enkla projekt som inte kräver certifierad kontrollansvarig t.ex. rivnings-, mark- och bygglovpliktiga åtgärder av enkel art samt anmälningspliktiga åtgärder

Av kontrollplanen ska det framgå vad som ska kontrolleras, av vem och mot vad. Byggherren ansvarar för att en kontrollplan i enlighet med planochbygglagen, PBL upprättas.Kontrollplanens omfattning varierar med varje enskilt projekt och anpassas efter projektets svårighetsgrad.En kontrollplan kan exempelvis följa nedanstående mall Mall kontrollplan; Exempel kontrollplan Uterum; Exempel kontrollplan skylt; Exempel kontrollplan byte takmaterial, takpannor; Kontrollplan, befintlig rökkanal.docx; Kontrollplan, Ny rökkanal.docx; Kontakta oss. Skövde kommun Fredsgatan 4 541 83 Skövde Kontaktcenter: 0500-49 80 0 Kontrollplan mall. 0,24 MB. Avvecklingsplan för mindre åtgärder. 0,07 MB. Sidan uppdaterades 31 mars 2020 Hjälpte informationen på den här sidan dig? Ja Nej. Tack för din medverkan! Du har hjälpt oss att förbättra webbplatsen. Tack för din medverkan! Här kan du.

Mallar för ISO 9001. Skapad 2007-10-08 05:50 - Senast uppdaterad 13 år sedan. heal. Inlägg: 193. 33 gilla. Hej, är det någon som kan tipsa om var man kan hitta ISO 9001-mallar gratis? Jag vet redan att material finns att köpa på sis.se och iso.org . Eller någon som har en kvalitetsmanual, och vill skicka den till mig som exempel på hur. RIVNINGS- OCH KONTROLLPLAN 1 (6)-för enkla rivningsärenden där inte certifierad kontrollansvarig krävs. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ Fastighet Fastighetsbeteckning Fastighetens adress Sökande Namn / Företag Personnummer / Organisationsnummer Adress Postadress Telefon (även riktnummer) Telefon mobil E-postadress Rivningsansvarig (om annan än. Det vi behöver nu innan vi kan få ett startbesked på ändringen är att skicka in en enkel kontrollplan. Är det någon som har någon mall att skicka över eller en färdig kontrollplan över ett liknande projekt? (det är gratis) för att starta, gilla och följa ämnen. Logga in. Skapa konto. Start Utforska. Gratis mall egenkontroll: Egenkontroller. 2020-06-24. Elsäkerhet och standarder. Hej. ska vara med och dra el i ett nytt hus. Tänkte kolla vad det är som gäller med egenkontroller,mätningar m.m. Bestäms det i upphandlingarna vad som ska ingå. Kan kontrollansvarig begära in tex egenkontroller? Entreprenad - mallar och verktyg Att få rätt betalt för sina tjänster är viktigt som entreprenör. Vi har samlat ett antal användbara dokument som underlättar för dig som är eller vill bli entreprenör att få en bättre ekonomi i din verksamhet

Mall till kontrollplan. Mall för kontrollplan för enkla ärenden utan kontrollansvarig - I dokumentet ska kontrollpunkter läggas in, se förslag ovan. Exempel på kontrollplaner: Fasadändring. Inglasning av balkong. Liten tillbyggnad av enbostadshus. Rivning. Takkupa. Eldstad. Mur och plank En kontrollplan ska ange vilka byggprodukter som kan återanvändas och hur de ska tas om hand. Vid rivningsåtgärder kan detta till exempel vara begagnade fönster, köksinredningar, dörrar, sanitetsporslin och tegelpannor som byggherren kan ha avsättning för i andra projekt eller som kan demonteras för försäljning i byggnadsvårds- eller återbruksbutik ( jfr prop. 2019/20:156 s. 53 )

Video: Mallar och dokument för egenkontrollprogram

Kvalitetsplan mall för lite större projekt 500 SEK exkl. moms. Enkel kvalitetsplan mall för små projekt 300 SEK exkl. moms. Kontrollplan mall för projekt inom bygg 160 SEK exkl. moms Det finns även en mall som du kan använda när du upprättar din kontrollplan. Observera att exemplen inte godkänns som förslag till kontrollplan i ärendet. Kontrollplanen ska anpassas till det enskilda projektet. I de fall åtgärden gäller en rivningsåtgärd ska det även upprättas en rivningsplan. Nedan finns en mall även för detta Kontrollplan. Kontrollplan I Boverkets regelverk Plan- och bygglagen (PBL) finns det krav på att en kontrollplan ska fastställas inför varje större ombyggnad eller husbyggnation. Planen är till för att säkra kvaliteten i byggnationen och ska ges till kommunens byggnadsnämnd eller motsvarande senast i samband med bygganmälan Kontrollplan rivning. Tillsammans med ansökan/anmälan rivning ska en kontrollplan för rivning skickas in. Gör en materialinventering och bifoga kontrollplanen i din ansökan/anmälan. Tänk på att kontrollplanen måste innehålla uppgifter om vilka byggprodukter som kan återanvändas och hur dessa ska tas om hand Mallar för avtal & kontrakt. Mallar.info är en kostnadsfri hemsida som tillhandahåller mallar och exempel för bland annat avtal och kontrakt i Word och Excel. Dessa är till för att besökare enkelt ska kunna skriva avtal och kontrakt. Alla mallar och exempel på Mallar.info är gratis och kan laddas ner av vem som helst

Förslag till kontrollplan - Järfälla kommu

Gratis mall för arbetsmiljöplan. Arbetsmiljöplan mall kan du använda för att sammanställa alla regler och ordningsregler för de som arbetar med och är delaktiga i ett ett byggprojekt. Den ska tas fram innan ni etablerar byggarbetsplatsen och det är allt som oftast byggarbetsmiljösamordnaren som ansvarar för att den upprättas SBA Mallar och checklistor. Brandsäkerhet för företag 12. Placering av containrar. Insatser i höga byggnader. Utrymningslarm i samlingslokaler. Utrymning med hjälp av räddningstjänst. Släckanläggning i kök. Brandskydd på campingplatser. Brandskydd för uteserveringar Kontrollplan. I alla lov- och anmälansärenden ska det finnas en kontrollplan. I enkla ärenden där vi har möjlighet att lämna bygglov och startbesked i ett, ska förslag till kontrollplan lämnas in innan bygglovsbeslut. Kontrollplanen ska anpassas till hur komplicerat ärendet är

Kontrollplan - orebro

Ultra Prazision | Narzędzia pomiarowe, narzędzia

Egenkontroll bygg (mall) - KvalitetsDokumen

Mallar för kontrollplan - vid enklare ärenden

Ssurvivor: Egenkontroll Mall Byggfinanzas corporativas
 • Orange färg betydelse.
 • Apollo thassos.
 • Nattåg kiruna.
 • Rokokos.
 • Tanzsportcentrum paderborn.
 • Ersättning vid autism folksam.
 • Ta bort annonser på instagram.
 • String stol åhlens.
 • Star wars wiki luke.
 • Märkte niederösterreich 2018.
 • Resorb vätskeersättning biverkningar.
 • Embed google map in html.
 • Sandra bullock family.
 • Kerstin frykstrand kalender.
 • Ställer man in med korsord.
 • Sm veckan rally 2018.
 • Cyclic silicones.
 • Jonathan brandis ladybugs.
 • Manpower göteborg kontakt.
 • Jullåda systembolaget.
 • Ark paracer.
 • Nascar varv.
 • Kpmg jobb jönköping.
 • Jabra sport pace wireless.
 • Stig lindberg signatur.
 • Nike overall baby.
 • T koppling plast.
 • Liba bröd.
 • Ikea ugn ov c00.
 • Sl zonkarta pdf.
 • Apparatkabel c7 vinklad.
 • Brenda paz.
 • Iphone live photo edit.
 • International driving permit sverige.
 • Foundation för ytliga blodkärl.
 • Bubbies mochi ice cream.
 • Straßenmusiker youtube.
 • Globus safir.
 • Aktuelle schweizer banknoten.
 • Paar mit großem altersunterschied mitten im leben.
 • Köpvärda aktier 2017.