Home

Förordning (eu) nr 1169/2011

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 1169/2011 av den 25 oktober 2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna, och om ändring a Europaparlamentet och rådets förording (EU) nr 1169/2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna. Författningen med senaste ändringarna införda. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 (konsoliderad version) Vi strävar alltid efter att all publicering av EU-rättsakter ska vara korrekt

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011

Nytt i och med förordning (EU) nr 1169/2011 är att särskilda uppgifter ska lämnas även för livsmedel som inte är drycker, exempelvis för kosttillskott och tuggummi. Se även punkt 4.2 i bilaga III till förordning (EU) nr 1169/2011. Nedfrysningsdatum eller första nedfrysningsdatu FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1169/2010 av den 10 december 2010 om en gemensam säkerhetsmetod för bedömning av överensstämmelse med kraven för att erhålla säkerhetstillstånd för järnväg (Text av betydelse för EES) EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING I förordning (EU) nr 1169/2011 har begreppet bytt namn till dagligt referensintag. Värdena har inte ändrats i sig, men det är nu tydligare att det rör sig om referensvärden för märkning och inte om några näringsrekommendationer. Referensintaget i del A.1,. förordning (EU) nr 1169/2011 ska lämnas på begäran för livsmedel som erbjuds till försäljning och . 3 LIVSFS 2014:4 1. förpackas på försäljningsstället på konsumentens begäran, eller 2. är färdigförpackade för direkt försäljning Kraven för uppgifterna glutenfri och mycket låg glutenhalt antas istället under förordning (EU) nr 1169/2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna genom aktuell genomförandeförordning (genomförandeförordning (EU) nr 828/2014)

EU-förordning 1169/2011 - Kontrollwik

EU-förordning 1337/2013. Tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 vad gäller angivande av ursprungsland eller härkomstplats för färskt, kylt eller fryst kött av svin, får, get och fjäderf bilaga XI till förordning (EU) nr 1169/2011, som kommer från en enda art, med eller utan ben, även i bitar eller malet, som har styckats, malts eller förpackats under praktiskt taget identiska förhållanden. Artikel 3 Spårbarhet 1. Livsmedelsföretagare ska i varje steg av produktions- oc Rättelse till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 av den 25 oktober 2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna, och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 1924/2006 och (EG) nr 1925/2006 samt om upphävande av kommissionens direktiv 87/250/EEG, rådets direktiv 90/496/EEG, kommissionens direktiv 1999/10/EG. Ämne: Länk till förordning: Eiopa-förordningen. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1094/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/79/EG EU-förordning 2015/2283. Om nya livsmedel och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 och upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 och kommissionens förordning (EG) nr 1852/200

Blomkålsris

Förordning (EU) nr 1169/2011 ska tillämpas från och med den 13 december 2014 och samtidigt ska direktiv 90/496/EEG upphöra att gälla. Utan att det påverkar tillämpningen av särskilda bestämmelser i de olika rättsakterna ska reglerna o I förordning (EU) nr 1169/2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna fastställs nya krav på allergenmärkning jämfört med Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/13/EG (2)

Äpple klyftad påse 60x40g

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 918/2012 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 236/2012 om blankning och vissa aspekter av kreditswappar vad gäller definitioner, beräkning av korta nettopositioner, statskreditswappar med täckning, tröskelvärden för anmälan, likviditetströskelvärden för upphävande av restriktioner, avsevärt prisfall för. 19 § Livsmedelsverket ska utföra de uppgifter som en medlemsstat har enligt artikel 37 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1379/2013 av den 11 december 2013 om den gemensamma marknadsordningen för fiskeri- och vattenbruksprodukter, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1184/2006 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 104/2000 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 653/2014 av den 15 maj 2014 om ändring av förordning (EG) nr 1760/2000 vad gäller elektronisk identifiering av nötkreatur och märkning av nötkött. Bakgrund. Bestämmelserna i förordning (EG) nr 1760/2000 har förenklats i flera avseenden

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 88/2014 om fastställande av ett förfarande för ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012.. Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 354/2013 om ändringar av biocidprodukter som godkänts i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 förordningen om närings- och hälsopåståenden. Lagar, förordningar och föreskrifter som nämns i branschstödets handbok listas i Bilaga 3. * Nya allmänna märkningsregler. För allmänna märkningsregler gäller sedan 13 december 2011 förordning (EU) nr 1169/2011. Gamla märkningsregler enligt LIVSFS 2004:27 (motsvarar direkti Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna vad gäller information om frånvaro av eller reducerad förekomst av gluten i livsmedel, EUT L 306, 16.11.2013, s. 7 (se även motiveringen för mer information) Kommissionens förordning (EU) nr 544/2011 om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 vad gäller uppgiftskrav för verksamma ämnen. (2011-06-14). Kommissionens förordning (EU) nr 283/2013 om uppgiftskrav för verksamma ämnen, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknade Förordning (EU) nr 1169/2011 innehåller bestämmelser om information som ska lämnas med avseende på ämnen med vetenskapligt påvisad verkan på allergi eller intolerans, så att konsumenter, exempelvis personer som lider av laktosintolerans, kan göra informerade och säkra val. Av tydlighets- och konsekvensskäl bör fastställandet av bestämmelser om användning av påståenden om.

EUR-Lex - 32011R1169 - EN - EUR-Le

 1. POPs står för Persistent Organic Pollutants eller långlivade organiska föroreningar. Det är miljögifter som är skadliga i låga koncentrationer, som är svåra att bryta ner och som dessutom sprids långt från utsläppsplatsen. Inom EU är dessa ämnen reglerade i POPs-förordningen, förordning (EU) nr 2019/1021
 2. Vägledning, regler och övergångsbestämmelser enligt EU-förordningen om invasiva främmande arter. För myndigheter, branschen och handlare
 3. Remissvar angående EU-kommissionens förslag till tillämpning av EU-förordningen nr 1169/2011 angående ursprungsmärkning för bland annat fjäderfäkött Branschorganisationen Svensk Fågel företräder cirka 97 procent av all matfågelproduktion i landet. Medlemmar svarar för cirka 99 procent av kycklingproduktionen
 4. Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1337/2013 av den 13 december 2013 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 vad gäller angivande av ursprungsland eller härkomstplats för färskt, kylt eller fryst kött av svin, får, get och fjäderf
 5. EU-förordningar. En EU-förordning som har trätt i kraft är direkt tillämplig och gäller i alla medlemsländer utan att inkorporeras eller transformeras till nationella rättsregler. Den blir en del av den nationella lagstiftningen genom sitt ikraftträdande. Förordningar ska tillämpas direkt av nationella domstolar och andra myndigheter
Sesampicklade grönsaker

B EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 1169

De viktigaste EU-förordningarna. De viktigaste EU-förordningarna som gäller i dag heter Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen (i det följande förordning 883/2004) och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 987/2009 av den 16 september 2009 om tillämpningsbestämmelser till förordning (EG. EU-förordningen om certifiering för lösningsmedel: kommissionens förordning (EG) nr 306/2008 av den 2 april 2008 om fastställande enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 842/2006 av minimikrav och villkor för ömsesidigt erkännande för certifiering av personal som återvinner vissa lösningsmedel som innehåller fluorerade växthusgaser från utrustning, oc KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 445/2011 av den 10 maj 2011 om ett certifieringssystem för enheter som ansvarar för underhåll av godsvagnar och om ändring av förordning (EG) nr 653/2007 (Text av betydelse för EES) EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions­ sätt Kommissionens förordning (EU) 2020/762 av den 9 juni 2020 om ändring av förordning (EU) nr 142/2011 vad gäller mikrobiologiska krav för färskt sällskapsdjursfoder, krav avseende godkända anläggningar, tekniska parametrar för den alternativa metoden Brookes förgasning och hydrolys av utsmält fett samt export av bearbetad naturgödsel.

förordning (EU) nr 1169/2011 och upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 och kommissionens förordning (EG) nr 1852/2001. Livsmedelsverket ska även utföra de uppgifter som en medlemsstat har enligt kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/456 av den 19 mars. Förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen Uppdaterad: 2020-01-15 1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HA Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1125/2014 av den 19 september 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/17/EU vad avser tekniska standarder för tillsyn i fråga om minimibelopp för kreditförmedlares yrkesmässiga ansvarsförsäkring eller jämförbara garanti; Tekniska standarde

Förordning (EU) nr 1169/2011 trädde i kraft den 13 december 2014. Förordningen är tillämplig för alla livsmedel som är avsedda för slutkonsumenter, inklusive konsumtionsfärdiga produkter för restauranger, matsalar, skolor, sjukhus och cateringföretag Sockerarter, sackarider [1], kan syfta till gruppering av kolhydrater i allmänhet eller som samlingsnamn för kortkedjade kolhydrater. Kolhydrater kan delas in i enkla sockerarter (monosackarider) och sammansatta sockerarter (disackarider, trisackarider oligosackarider och polysackarider). [2]I den obligatoriska näringsdeklarationen för livsmedel innefattar sockerarter enbart monosackarider. 11 b § Bestämmelserna i 11 och 11 a §§ ska även tillämpas vid offentlig kontroll på grund av bristande efterlevnad av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007. Förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006. EU-förordningar som grundar sig på Reach Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/1435 om registranters skyldighet att uppdatera sina registreringa

EUROPEISKA KOMMISSIONEN - EUR-Le

EU-förordning (EU) nr 376/2014 om händelser i civil luftfart. Från den 15 november 2015 gäller Europaparlamentets och rådets förordning nr 376/2014 om rapportering, analys och uppföljning av händelser inom civil luftfart. På den här sidan hittar du information om förordningen och svar på vanliga frågor 2) definitionerna på färdigförpackat livsmedel och märkning i artikel 2.2 led e och j i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna, och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 1924/2006 och (EG) nr 1925/2006 samt om upphävande av kommissionens direktiv 87/250/EEG, rådets.

Obligatorisk information - Kontrollwik

förordning (EU) nr 609/2013 anges det att också bestämmelserna om användning av påståendena glutenfri och mycket låg glutenhalt av tydlighets- och konsekvensskäl bör regleras genom förordning (EU) nr 1169/2011. Enligt artikel 36.2 i förordning (EU) nr 1169/2011 får livsmedelsinformation so 7.10.2017 SV Europeiska unionen förordning (EU) nr 168/2013 av den 15 januari 2013 om godkännande av och marknadskontroll för två- och trehjuliga fordon och fyrhjulingar, 3. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/858 av den 30 1 Senaste lydelse 2018:1124. Promemoria 9 (64) Datum 2019-06-28.

EU-förordningar. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk (marknadsmissbruksförordning) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG och kommissionens direktiv 2003/124/EG, 2003/125/EG och 2004/72/E I bilagans inledande stycke anges att i denna bilaga avses med varubeskrivning bland annat namnet på livsmedlet enligt artikel 17 i [Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 av den 25 oktober 2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna, och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 1924/2006 och (EG) nr 1925/2006 samt. 1. artikel 12 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014, och 2. artikel 6.4 i kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013. Överklagande. 11 § I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol

Näringsdeklaration - Kontrollwik

förordning (EU, Euratom) nr 966/2012. (18) I samband med skyddet av unionens ekonomiska intressen kan de kontroller på plats och de revisioner som utförs av medlemsstaterna, kommissionen, revisionsrätten och den europeiska byrån för bedrägeribekämpning, inrätta Details of the publication. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2283 av den 25 november 2015 om nya livsmedel och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 och upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 och kommissionens förordning (EG) nr 1852/2001 (Text av betydelse för EES Europaparlamentet utfärdar denna resolution - med beaktande av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1337/2013 av den 13 december 2013 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 vad gäller angivande av ursprungsland eller härkomstplats för färskt, kylt eller fryst kött av svin, får, get och fjäderfä (1) Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2194 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 om marknader för finansiella instrument vad gäller paketorder Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2154 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 vad gäller tekniska tillsynsstandarder för indirekta.

EU-förordning 828/2014 - Livsmedelsverke

CLP-förordningen innehåller regler för klassificering, märkning och förpackning av kemiska produkter. Förordningen innehåller också regler om att anmäla uppgifter för ämnen och blandningar. För att få släppa ut kemiska produkter på marknaden behöver du se till att följa dessa regler Den 20 juni 2019 antogs Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2019/1148 om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer, om ändringen av förordning (EG) nr 1907/2016 och om upphävande av förordning (EU) nr 98/2013 (EU-förordningen). EU-förordningen innebär huvudsakligen att de ämnen som är listade i bilaga I. 1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om invasiva främmande arter. Den kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1143/2014 av den 22 oktober 2014 om förebyggande och hantering av introduktion och spridning av invasiva främmande arter Enligt förordning (EU) nr 2015/830 Rengöringsmetoder : Samla upp utspillt material i behållare. Absorbera rester i sand eller annat inert material. Lämna till godkänd avfallsmottagare. Rengör smutsiga ytor med mycket vatten och tvål. 6.4. Hänvisning till andra avsnitt Hänvisning till andra avsnitt : Se även avsnitt 8 Ytterligare information om förordning (EG) nr 1177/2010 kan du få från ansvarigt nationellt tillsynsorgan, på telefon 00 800 67891011 eller via e-post: mail@europe-direct.cec.eu.int eller mail@europe-direct.ec.europa.eu

EU-förordning 1337/2013 - Kontrollwik

FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse (Text av betydelse för EES) EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med beaktande av fördraget om Europeiska unionens. M5 Rådets förordning (EU) nr 517/2013 av den 13 maj 2013 L 158 1 10.6.2013 M6 Kommissionens förordning (EU) nr 758/2013 av den 7 augusti 2013 L 216 1 10.8.2013 M7 Kommissionens förordning (EU) nr 944/2013 av den 2 oktober 2013 L 261 5 3.10.2013 M8 Kommissionens förordning (EU) nr 605/2014 av den 5 juni 2014 L 167 36 6.6.201

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1337/2013 av

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 609/2013 av den 12 juni 2013 om livsmedel avsedda för spädbarn och småbarn, livsmedel för speciella medicinska ändamål och komplett kostersättning för viktkontroll och om upphävande av rådets direktiv 92/52/EEG, kommissionens direktiv 96/8/EG, 1999/21/EG, 2006/125/EG och 2006/141/EG, Europaparlamentets och rådets. förordning (EU) nr 575/2013, och (b) schablonmetoden för kreditrisk med stöd av hänvisningen till artikel 178 i artikel 127 i förordning (EU) nr 575/2013. 7. Institut som har fått tillstånd att använda internmetoden bör tillämpa de krav som fastställs i dessa riktlinjer för internmetoden på alla exponeringar Details of the publication. Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 av den 16 april 2014 om tekniska standarder för genomförande av instituts tillsynsrapportering enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 (Text av betydelse för EES Enligt förordning (EU) nr 2015/830 Hänvisning till andra avsnitt : Se även avsnitt 8. AVSNITT 7 HANTERING OCH LAGRING 7.1. Försiktighetsmått för säker hantering Hantering : Hanteras i enlighet med god hygienisk- och säkerhetsstandard på väl ventilerad plats. Jorda/ potentialförbind behållare och mottagarutrustning

FÖRORDNINGAR EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr . 1092/2010 av den 24 november 2010. om makrotillsyn av det finansiella systemet på EU-nivå och om inrättande av en europeisk systemrisknämnd. EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING. med beaktande av fördraget om Europeiska unionens. B EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 671) Ändrad genom: Officiella tidninge Den 16 juli meddelade EU-domstolen dom avseende vem som ska vara att anse som arbetsgivare i de fall då en person utför arbete i flera medlemsstater. Domen avsåg tolkning av artikel 13.1 b i) i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen, i dess lydelse enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG.

Lagar och förordningar. Arbetsrätt Associationsrätt Ersättningsrätt EU-rätt Familjerätt Fastighetsrätt Förmögenhetsrätt Försvar Förvaltningsrätt Hälso och sjukvård Immaterialrätt Insolvensrätt Jordbruk, EU-rättsliga dokument Industri, forskning och. förordning (EU) nr 168/2013 bör därför fastställa den tid som behövs för att säkerställa att systemkravet i fråga om OBD-steg II- genomförs korrekt. (3) Eftersom fordon i kategorierna L1e och L2e redan är undantagna från kravet på att var enligt förordning (EU) nr. 1060/2010 Miele Modellbeteckning KWT 6833 SG Kategori av kyl eller frys för hushållsbruk 0 2 Energieffektivitetsklass A+++ (effektivast) till D (minst effektiv) A Årlig energiförbrukning (AEC) 1 kWh/år 180 Förvaringsvolym, kyldel totalt l 502 varav kyl l - varav vinförvaring l 502 varav sval l enligt förordning (EU) nr. 1060/2010 Miele Modellbeteckning KWT 6422 i Kategori av kyl eller frys för hushållsbruk 0 2 Energieffektivitetsklass A+++ (effektivast) till D (minst effektiv) A Årlig energiförbrukning (AEC) 1 kWh/år 145 Förvaringsvolym, kyldel totalt l 97 varav kyl l - varav vinförvaring l 97 varav sval l

enligt förordning (EU) nr. 1060/2010 Miele Modellbeteckning KWT 6722 iS Kategori av kyl eller frys för hushållsbruk 0 2 Energieffektivitetsklass A+++ (effektivast) till D (minst effektiv) A Årlig energiförbrukning (AEC) 1 kWh/år 160 Förvaringsvolym, kyldel totalt l 254 varav kyl l - varav vinförvaring l 254 varav sval l I lagrådsremissen föreslås nya straffrättsliga bestämmelser i miljöbalken som syftar till att uppfylla Sveriges skyldigheter enligt EU:s..

Pica de gallo

Förordningar relaterade till import 45, 77. Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/2125 av den 10 oktober 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 vad gäller bestämmelser om utförandet av särskild offentlig kontroll av träförpackningsmaterial, anmälan av vissa sändningar och åtgärder som ska vidtas vid bristande efterlevna 31 augusti 2020. Enhetlig och effektiv marknadskontroll. I betänkandet föreslås ändringar som syftar till att anpassa svensk lagstiftning till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1020 av den 20 juni 2019 om marknadskontroll och överensstämmelse för produkter och om ändring av direktiv 2004/42/EG och förordningarna (EG) nr 765/2008 och (EU) nr 305/2011, här benämnd. Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2420 av den 12 oktober 2015 om ändring av rådets förordning (EG) nr 428/2009 om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av produkter med dubbla användningsområde

förordning (EU) nr 1143/2014 i fråga om de kategorier av varor som 1. är levande animaliska livsmedel för omedelbar konsumtion, eller 2. ska anmälas till Livsmedelsverket enligt föreskrifter meddelade med stöd av denna förordning eller enligt nödåtgärder som regeringen har be-slutat om enligt artikel 10.1 i förordning (EU) nr 1143/2014 Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk identifiering. I lagrådsremissen lämnas förslag till de lagändringar som behövs för att komplettera Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden Rådets förordning (EU) nr 333/2011 av den 31 mars 2011 om kriterier för fastställande av när vissa typer av metallskrot upphör att vara avfall enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG Uppdaterad: Den ska tillämpas från och med den 9 oktober 2011. Anm. Förordningen offentliggjordes i EUT, L 94, den 8 april 2011 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1158/2010 av den 9 december 2010 om en gemensam säkerhetsmetod för bedömning av överensstämmelse med kraven för att erhålla säkerhetsintyg för järnväg (Text av betydelse för EES) EUROPEISKA KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions­ sätt Förordningens syfte och omfattning EU:s förordning om samordning av de sociala trygghetssystemen anger i vilket land en person ska vara socialförsäkrad. Socialavgifter betalas i det land vars socialförsäkring gäller. Arbetslandets lag Huvudregeln i EU-rätten är att en person ska omfattas av socialförsäkringen i det land han eller hon arbetar

RuccolaBistro salladMelon - Honung/CantaloupWokmix lyxAsiatisk Nudelsallad 1x4 kgWok Hanoi

Förordning (EU) 2015/2447 om närmare regler för genomförande av vissa bestämmelser i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen Uppdaterad: 2019-10-10 (9) Förenklingar i fråga om transitering bör anpassas till den elektroniska milj Förordning (EU) nr 978/2012, EUT L 303, 2012 4 (22) Gradering bör bygga på kriterier med anknytning till avdelningarna och kapitlen i Gemensamma tulltaxan. Gradering bör gälla för avdelningar eller underavdelningar för att på detta sätt minska antalet fall där heterogena produkter graderas Ny EU-förordning ändrar Förordning (EG) nr 166/2006 om rapportering av utsläpp till det Europeiska utsläppsregistret, E-PRTR Informationen i detta säkerhetsdatablad är i enlighet med förordning (EU) nr 2015/830 av den 28 maj 2015 och är baserade på kunskap och erfarenhet vid tidpunkten för utfärdandet. Det är användarens skyldighet att använda denna produkt på säkert sätt och för att följa alla tillämpliga lagar och föreskrifter om användning av. Title: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1231/2010 av den 24 november 2010 om utvidgning av förordning (EG) nr 883/2004 och förordning (EG) nr 987/2009 till att gälla de tredjelandsmedborgare som enbart på grund av sitt medborgarskap inte omfattas av dessa förordninga

 • Poner böjning.
 • How to get windows 10 for free 2018.
 • Bulgaria beach.
 • Obo åskledare.
 • Sjuka hästnamn.
 • Träff i helfigur svt.
 • Andas genom näsan när man sover.
 • Kmn shisha bar dresden.
 • Tidningen toppform.
 • Fransk manschett.
 • Proteus bakterie i urinen.
 • Kinderorthopädie berlin charlottenburg.
 • Månadens match svt.
 • Dab ascii.
 • Tanzschule bad ems.
 • Google gls.
 • Ems salva recension.
 • Kurder i israel.
 • Bangladesh befolkning.
 • Utformning längsgående parkering.
 • The sims 4 hundar och katter pricerunner.
 • Egyptin pyramidit.
 • Ram runt bild word.
 • Rudbecksgymnasiet sollentuna.
 • Vad är stegvis.
 • Vad passar till marinblått.
 • Amc cinema.
 • Vba excel tutorial.
 • Hur kan man beskriva sitt utseende.
 • Kvinnors bekräftelsebehov.
 • Sas group.
 • Bike shop online.
 • Testpilot sökes.
 • Sara danius föräldrar.
 • How to get windows 10 for free 2018.
 • Norlandia malmö.
 • Affärsideer 2017.
 • Vileda mopp ultramax.
 • Calvin klein långärmad t shirt.
 • Heroes måns zelmerlöw melodifestivalen.
 • Kalvdans på finska.