Home

Stöd länsstyrelsen

Länsstyrelsen i Västra Götalands län samordnar länsstyrelsernas arbete med stödet. Länsstyrelsens beslut kan överklagas till Förvaltningsrätten. Boverket har rollen att ta fram ansökningsformulär och e-tjänst för stödet samt att betala ut beviljat stöd Du behöver först ha fått ett beslut om stöd innan du kan ansöka om utbetalning. Hur du ansöker framgår sedan i beslutet. Om du har ansökt om stöd i pappersform så finns blanketten för utbetalning med i beslutet som skickas ut från Länsstyrelsen Om du kan motivera en ersättningsinvestering av kyl- och frysrustning utifrån någon av punkterna 1-4 ovan kan du få 90 procent i stöd även för dessa. I de fall där du kan få 90 procent av dina utgifter i stöd måste utgifterna vara 30 000 kronor eller mer. Stödet söks hos. Länsstyrelsen, via Jordbruksverkets webbsida för e-ansökan Lokala åtgärder för bättre havs- och vattenmiljö kan få stöd genom LOVA-bidrag. Bidraget kan sökas hos länsstyrelsen och går framför allt till kommuner, föreningar och andra sammanslutningar

Observera att andra stödnivåer och tillåtna normhyror gällde för detta stöd. Det långsiktiga investeringsstödet. Detta stöd gäller för projekt som påbörjas från och med den 1 januari 2017. För det långsiktiga stödet måste ansökan om stöd lämnas in till länsstyrelsen innan ett projekt får påbörjas. Mer informatio Länsstyrelsen kontrollerar att det inte finns någon aktör som ska bygga utan stöd. Länsstyrelsen kommer att kontrollera att inte någon annan planerar att bygga ut bredband utan stöd i samma område som du ska bygga. Länsstyrelsen kommer att offentliggöra den karta du skickat med ansökan på sin webbplats i minst en månad Regeringen har avsatt medel för stöd till solceller med syftet att bidra till omställningen av energisystemet och till näringslivsutveckling inom energiteknikområdet. Sista ansökningsdag för solcellsstödet är 7 juli 2020. En ansökan om stöd till solceller ska ha kommit in till länsstyrelsen senast den 7 juli Nytt stöd till enskilda näringsidkare Nu kan du som enskild näringsidkare som drabbats hårt ekonomiskt av pandemin, söka ett nytt omsättningsstöd. Stödet handläggs Länsstyrelsen är en spännande arbetsplats som har bred kompetens inom många olika samhällsområden Information om stöd till natur- och kulturmiljöer, hembygdsgårdar och kulturmiljöer i renskötselområdet. Tillfälliga stöd och utlysningar Information om tillfälliga stöd och utlysningar när det finns en summa pengar att söka inom ett specifikt område under en viss tid

Stöd för sänkta hyror i utsatta branscher Länsstyrelsen

Stöd till solceller Länsstyrelsen Skån

 1. materialet. Sammanställningen ger en övergripande intr oduktion kring de stöd och bidrag som finns att söka och var man hittar mer detaljerad information. Framför allt handlar det om statliga stöd och EU - stöd, men även andra stöd. Fokus på forsknings- och innovationsstöd är begränsat
 2. Du kan inte få stöd för stängsel som inte är permanent eller för att sätta upp ett vanligt stängsel med till exempel tre trådar. Du kan inte få stöd för det du har köpt eller gjort innan din ansökan har kommit in till länsstyrelsen och du har fått ett skriftligt besked om att du kan påbörja arbetet
 3. SFS13 3 § En ansökan om stöd ska innehålla de uppgifter som krävs för att bedöma om sökanden är berättigad till stöd enligt 5-9 §§. 14 § Den som ansöker om stöd ska lämna de ytterligare handlingar eller uppgifter som behövs för prövningen till länsstyrelsen. Utbetalning av stöd
 4. När länsstyrelsen har lämnat ett yttrande över ansökan fortsätter den slutliga granskningen hos Naturvårdsverket som också fattar alla beslut. En överblick över ansökningsprocessen steg för steg fram till beslut om stöd finns på webbsidan Från idé till beslut om stöd. Från idé till beslut om stöd; Hjälp vid och inför ansöka
 5. Du kan inte få stöd för lön till anställda i ditt företag och inte heller till eget arbete för att genomföra miljöinvesteringen. Du kan inte få stöd för det du har köpt eller gjort innan din ansökan har kommit in till länsstyrelsen och du har fått ett skriftligt besked om att du kan påbörja arbetet

Olika stöd till service - Tillväxtverke

Stöd vid planering av LONA-projekt. God planering kan vara avgörande för ett lyckat LONA-projekt. Naturvårdsverket erbjuder därför olika typer av stöd till dem som planerar att ansöka om LONA-bidrag, både i form av webbutbildningar och rådgivningssatsningar. Mer information finns att läsa här; Så här ansöker du om LONA-bidra Genom att logga in på Mina sidor kan du via e-tjänsten ansöka om stöd. Har du sökt via e-tjänsten kan du sedan komplettera din ansökan, ansöka om utbetalning för din beviljade stödansökan samt följa ditt ärende via Mina sidor. För att kunna använda tjänsten måste du ha en e-legitimation. Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare Här loggar du in för att ansöka om.

Ger stöd vid prioriteringar så att vården och omsorgen kan fördela resurserna dit de ger bäst effekt. Publikationer. Sök bland alla våra publikationer inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och tandvård. Donationsregistret. Gör din vilja känd, anmäl dig till donationsregistret I samband med ansökan om utbetalning, eller om du behöver ändra något i ditt beslut om stöd, kan du behöva skicka in underlag på blankett eller annat papper. Då ska du skicka det till den myndighet som beslutar om ditt stöd. Adresser till länsstyrelsen och Sametinget om du behöver skicka blankett eller annat pappe Hedersfortryck.se drivs av Länsstyrelsen Östergötland och är en informationssida för alla som på ett eller annat sätt kommer i kontakt med olika former av hedersrelaterat våld och förtryck Taket får stöd av många remissinstanser, Länsstyrelsen anser att det är av största vikt att regeringen i detta fall fattar ett samlat nationellt beslut avseende förslaget om att.

Klimatklivet är ett stöd till lokala och regionala investeringar som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. Klimatklivet - att söka bidrag - Naturvårdsverket Webbplatsen använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt Länsstyrelsen i Norrbotten fördelade drygt 200 miljoner Sek i stöd under 2019. I arbetet ingår: Handläggning och granskning av inkomna ansökningar ; Administration av beslut och yttrande ; Att ge kvalificerad rådgivning till sökande i frågor som rör ansökningar ; Uppföljning och tillsyn av beslutade stöd 17 § Stöd får inte betalas ut till ett företag som är föremål för betalningskrav på grund av ett beslut av Europeiska kommissionen som förklarar ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden. Återkrav av stöd. 18 § Länsstyrelsen ska besluta om återkrav av utbetalat stöd helt eller delvis o Länsstyrelsen i Norrbottens län ska svara för den svenska offentliga medfinansieringen av tekniskt stöd i det territoriella programmet Nord. Länsstyrelsen i Norrbottens län ska med 1 520 000 kronor delfinansiera föreningen Laponiatjuottjudus för förvaltningen av världsarvet Laponia enligt Laponiaförordningen (2011:840)

Länsstyrelsen: Fel undanta hela Göteborg från ebo-lagen. Uppdaterad 2020-10-13 Publicerad 2020-10-13 Alliansen i Göteborg får Länsstyrelsens stöd i den brännheta frågan om ebo-lagen Klirr i kassan för miljövänliga jordbrukare - Länsstyrelsen ger extra stöd i pandemins fotspår. Länsstyrelsen Västra Götaland betalar nu ut 423 miljoner kronor i kompensationsstöd till länets jordbrukare för insatser kopplade till miljön som länsstyrelsen behöver för att kunna fatta beslut om stöd. nsökan om A omsättningsstöd ska lämnas på heder och samvete och till ansökan ska ett utdrag ur bokföringen bifog as för de aktuella månaderna

LOVA - Anslag, bidrag och utlysningar - Havs- och

Länsstyrelsen ska ge råd om allmänna intressen som översvämning. Länsstyrelsen utövar också tillsyn över kommunens beslut om detaljplaner. Nedan är den vägledning som gäller för Länsstyrelserna vid sin tillsyn. Stöd till Länsstyrelsen vid riskbedömning (Boverket 12 § Länsstyrelsen ska fortlöpande följa utvecklingen i länet i fråga om de vattenvårdsprojekt som har getts stöd enligt denna förordning. Länsstyrelsen ska till Havs- och vattenmyndigheten rapportera preliminära och slutliga beslut om stöd. Förordning (2011:638). Återbetalning och återkra

Trots första stycket ska en ansökan om stöd ha kommit in till länsstyrelsen senast den 7 juli 2020. Förordning (2020:489). 11 § Om länsstyrelsen beslutar att bevilja stöd ska den även bestämma när projektet senast ska vara slutfört. Ett beslut om stöd får förenas med de villkor som behövs för att tillgodose syftet med stödet Det finns exempelvis specifika stöd att söka via länsstyrelsen eller ditt regionförbund. Stödens omfattning och inriktning varierar mellan olika län och med tiden, beroende på vilka resurser och särskilda uppdrag som regeringen har gett de olika länen Länsstyrelsen följer också upp kommunernas krishanteringsförmåga, så att beredskapen kan utvecklas och förbättras. Länsstyrelserna har geografiskt områdesansvar på regional nivå, vilket innebär att de ska se till att samverkan mellan myndigheter, kommuner och andra aktörer inom länet fungerar före, under och efter en kris

Klicka på Sök stiftelse för att komma igång och söka. Vill du bara se stiftelser hos en viss registreringsmyndighet kan du klicka på namnet på länsstyrelsen längst ner på denna sida. Du kan också titta på fliken Söktips för mer hjälp. Uppgifterna i Stiftelsesö 1 § I varje län finns en länsstyrelse som svarar för den statliga förvaltningen i länet, i den utsträckning inte någon annan myndighet har ansvaret för särskilda förvaltningsuppgifter. 2 § Länsstyrelsen ska verka för att nationella mål får genomslag i länet samtidigt som hänsyn ska tas till regionala förhållanden och förutsättningar

Handläggare tillfälligt stöd Länsstyrelsen Västernorrland Härnösand 2 veckor sedan Bli en av de 25 första att söka jobbet. Se vem Länsstyrelsen Västernorrland har anställt för den här rollen. Ansök på företagets webbplats Spara. Spara jobb Länsstyrelsen i Västmanland har sammanställt ett gemensamt remissvar efter förankring med övriga länsstyrelser. De tycker precis som Svenska kyrkan, Sveriges kristna råd och Myndigheten för stöd till trossamfund att 20 personer ska få delta vid begravningsceremonier Länsstyrelsen i Östergötlands län har till stor del nått regeringens mål i uppdragen. De sammantagna insatserna möter inte dagens behov av stöd. Det behövs ökad tillgång till kunskapsstöd, ett tydligare strategiskt arbete och mer stöd i det praktiska arbetet Vägledning (19 januari 2018) för att söka bidrag för sanering av mark i anslutning till bostadsbyggande. Alla kommuner kan söka och alla typer av bostäder omfattas

Länsstyrelsens stöd till Försvarsmakten i fokus. Av: Nemo Stjernström | hemvärnets stridsskola - 3 februari 2016 kl: 13.23 Arkiverad nyhet Regeringen har gett Sveriges länsstyrelser i uppdrag att beredskapsplanera tillsammans med Försvarsmaktens militära regionala staber. Planeringen skall i ett första skede. Länsstyrelsen skriver också yttranden som överlämnas till Naturvårdsverket. Detta gäller dock inte icke-publika laddstationer som från och med 2018 hanteras direkt av Naturvårdsverket. Naturvårdsverket. Naturvårdsverket, med stöd av länsstyrelsens yttrande, bedömer ansökningar och redovisningar inom Klimatklivet Ekonomiskt stöd till företagsrådgivning . Region Gotland har avsatt en miljon kronor för ekonomisk, juridisk och affärsutvecklingsrådgivning till företag i ekonomiska svårigheter. Du som företagare kan söka detta stöd till och med den 31 december 2020. Läs mer om hur du söker stöd till företagsrådgivning. Matchningsfunktion för.

Stöd för hyresbostäder och bostäder för studerande - Boverke

Ekonomiska stöd till branddrabbade. Fakta om branden. Föryngring i brandområdet. Naturvärden i brandområdet. Viltet i brandområdet. Skogsbruk och rennäring. Skogskunskap. Skogsskötselserien. Skogsskötselns grunder och samband. Produktion av frö och plantor. Plantering av barrträd. Naturlig föryngring av tall och gran. Startsida för /Stöd i viltförvaltningen/VSC rekommendationer. Tillbaka. VSC rekommendationer tamdjur och hundar; VSC besiktningsman, kvalitetssäkrare, skrämselkonsulent eller på annat sätt arbetar åt länsstyrelsen. Besiktning av skador - DNA-prover vid skador på tamdjur. Beställningsmaterial från Viltskadecenter. Bilder. Länsstyrelsen får miljoner i stöd. Publicerad 6 januari 2018. Nu ska det pågående arbetet mot mäns våld mot kvinnor få ytterligare stöd. 2018 får landets länsstyrelser 90 miljoner. Vi behöver nå ut till de här grupperna och visa att de har rätt till stöd och hjälp, Fredrik Kristell, krisledningschef Länsstyrelsen Skåne, 010 - 224 12 32 Stöd hos Länsstyrelsen i Landsbygdsprogrammet Stöd från Länsstyrelsen. E-posta. Resultatrapportering via sms Vi finns här för idrotten i Västra Götaland RF-SISU Västra Götaland är Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna regionalt i Västra Götalandsregionen

Länsstyrelsen bör under inledningen av mandatperiodens andra år fokusera på att följa upp de dokument som kommunen enligt LEH, överenskommelser och stöd till en enskild länsstyrelse ska kriterierna också bidra till likhet i bedömningen mellan olika länsstyrelser. Välj att sluta är en telefonlinje för dig som vill få hjälp att förändra ett kontrollerande eller våldsamt beteende. Hos oss får du möjlighet att prata anonymt med en terapeut eller annan professionell som har stor erfarenhet av dessa frågor. Ring 020-555 666

Länsstyrelsen i Västmanland har sammanställt ett gemensamt remissvar efter förankring Sveriges kristna råd och Myndigheten för stöd till trossamfund att 20 personer ska få delta vid. Nu bygger Länsstyrelsen i Dalarnas län och ByggPartner ett nytt utsiktstorn vid naturum Dalarna, med stöd av Leksands Sparbank. Stöd till lokala vattenvårdsprojekt ska ge bättre vatten i Dalarn Stöd i arbetet. Stöd för att förebygga våld; Stöd för att förebygga återfall; Stöd för att upptäcka tidigt; Stöd för att skydda och stödja; Stöd för effektiv brottsbekämpning; Stöd för trygg rättsprocess; Stöd för systematisk kunskapsutveckling; Stöd för kunskap och forskning; Frågor och svar; Om oss. Myndigheter som. Länsstyrelsen i Östergötlands län . 581 86 Linköping . Uppdrag till Länsstyrelsen i Östergötlands län att utveckla och sprida en vägledning för stöd till och rehabilitering av unga . Regeringens beslut Regeringen ger Länsstyrelsen i Östergötlands län i uppdrag att utveckla och sprida den vägledning. Information till dig som är yrkesverksam eller arbetar ideellt och behöver vägledning gällande lagar, rättigheter samt stöd till EU-medborgare. Innehållet har tagits fram genom ett samordnande arbete mellan statliga myndigheter, kommuner och det civila samhället. Webbplattformen förvaltas av Länsstyrelsen i Stockholm under år 2020

Nyhetsbrev om corona från Länsstyrelsen | Nyheter | NybroBrå vill se nytt uppdrag hos länsstyrelsen iLänsstyrelsen i Uppsala län – Wikipedia

Bredbandsstöd - Jordbruksverket

Inledande bestämmelser. 1 § Om det finns medel, får statligt stöd lämnas i form av bidrag enligt denna förordning för åtgärder som syftar till bättre vattenhushållning och bättre tillgång till dricksvatten. Bidraget ska avse åtgärder i fråga om vattenskyddsområden, vattenbesparande, framtagande av kunskaps- eller planeringsunderlag, investering i ny teknik eller andra åtgärder LOK-stöd är ett aktivitetsstöd för föreningar som bedriver verksamhet för deltagare i åldern 7-25 år och/eller verksamhet för idrottare med funktionsnedsättning oavsett ålder. Stödet söks för genomförda aktiviteter under det gångna året. Detta stöd söks direkt via RF och två gånger per år, 25 februari och 25 augusti Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är en statlig myndighet. MSB har ansvar för att stödja samhällets beredskap för olyckor, kriser och civilt försvar

Preventionspaketet | Länsstyrelsen StockholmKatthjälpen - Stöd oss - Vill du hjäpa hemlösa katterChecklista för minskad klimatpåverkan i planeringen

Investeringsstöd för solceller - Boverke

Covid-19 har snabbt fått stora ekonomiska konsekvenser i hela Sverige. Läget har påverkat flera olika utsatta branscher. Regeringen satsar nu på stöd och vi söker dig som vill vara med och bidra i dessa samhällsviktiga frågor! Vi på Länsstyrelsen behöver nu en förstärkning för att handlägga statligt stöd Våga göra skillnad - En vägledning för skydd, stöd och rehabilitering av unga som utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck och/eller som riskerar att bli gifta mot sin vilja eller som har blivit gifta mot sin vilja Flera investeringsstöd har införts för att öka byggandet i landet. Under 2017 går det att söka tre nya statliga bostadsstöd hos Länsstyrelsen Skåne Laddar kartan....

Västernorrland Länsstyrelsen Västernorrlan

Länsstyrelsens nationella regeringsuppdrag . Nationella kompetensteamet; Våga göra skillnad; upp forskning och erfarenhetsbaserade kunskaper upp för att bidra till att myndigheter och yrkesverksamma ska kunna ge stöd till utsatta flickor och kvinnor och förebygga att fler drabbas. Ladda ner. Publicerad: 2015 Länsstyrelsen Östergötland Snårigt att hitta rätt stöd? Få hjälp och personliga råd av ditt regionala energikontor. Kontakta ditt energikontor. Om ditt företag har lite mindre energianvändning (under 300 mWh) kan du gå med i ett kostnadsfritt program och bli kontaktad av en energicoach från kommunen Stöd till barn, ungdom och familj. Familjerådgivning, faderskap/föräldraskap, samarbetssamtal, kontaktperson för barn och unga, adoption, orosanmälan, hot och våld i nära relationer Länsstyrelsen Östergötland har tagit fram detta underlag som ett stöd för att myndigheter, verksamheter och organisationer ska kunna utveckla arbetet i kommunerna och på den lokala nivån. Dokumentet bygger bland annat på de erfarenheter som Länsstyrelsen Östergötland erhöll från sex pilotkommuner genom regeringsuppdraget att sprida Våga göra skillnad - en Läs me

Stöd - Jordbruksverket

Länsstyrelsen i Norrbotten fördelade drygt 200 miljoner Sek i stöd under 2019. I arbetet ingår: • Handläggning och granskning av inkomna ansökningar. Administration av beslut och yttrande; Att ge kvalificerad rådgivning till sökande i frågor som rör ansökningar; Uppföljning och tillsyn av beslutade stöd Länsstyrelsen i Norrbotten fördelade drygt 200 miljoner Sek i stöd under 2019. I arbetet ingår: • Handläggning och granskning av inkomna ansökningar • Administration av beslut och yttrande • Att ge kvalificerad rådgivning till sökande i frågor som rör ansökningar • Uppföljning och tillsyn av beslutade stöd Vi för diskussioner med Folkhälsomyndigheten tillsammans med Länsstyrelsen om en fortsättning eftersom skärpningen av de allmänna råden bara gäller till och med imorgon. Genom de skärpta allmänna råden har alla skåningar fått stöd i hur de kan hjälpa till med att minska smittspridningen, säger Eva Melander, smittskyddsläkare i Region Skåne

Cykling utan ålderMisstänkt algblomning sydväst om Rörbäck i Luleå kommun

Nationella stödtelefonen Hedersförtryck

Länsstyrelsen var väldigt imponerad över studenternas arbete och förslag och det öppnade upp för dialog om nya möjligheter för fortsatt samverkan mellan Linköpings universitet och Länsstyrelsen. Bland annat diskuterades möjligheten att studenterna kan skriva sina masteruppsatser kopplat till Länsstyrelsens framtida utmaningar På Länsstyrelsens webbplats används kakor (cookies) bland annat för anonym statistik. En sammanställning av stöd och bidrag till åtgärder och insatser för att nå miljömålen. pdf-fil. Använd gärna denna skrift som underlag för länsegna sammanställningar Länsstyrelsen förslag och allmänna synpunkter Länsstyrelsen är positiv till att möjlighet till stöd för stadsgrönska och ekosystemtjänster även framgent kan ges till områden med socioekonomiska utmaningar. Länsstyrelsen ser det som positivt att gestaltad livsmiljö och ekosystemtjänster används som ett verktyg fö

Fisksamhället – Vättern

Stöd till bostäder för äldre - Boverke

Det finns flera olika stöd för grundläggande kommersiell service på landsbygden. Investeringsstöd, hemsändningsbidrag, särskilt driftsstöd till dagligvarubutiker, servicebidrag, ombud för grundläggande betaltjänster, rådgivningsinsatser, projektmedel Lokala servicelösningar och projektmedel inom betaltjänster. Här hittar du mer information om de olika stöden Länsstyrelsen kan ge vägledning kring hur kommunens miljö- och hållbarhetsarbete kan bidra till ovanstående mål och vilka relevanta strategier och kunskaps- och planeringsunderlag samt ekonomiska stöd det finns för det lokala arbetet. Vidare kan Länsstyrelsen stå som värd för kunskapshöjande utbildningar, seminarie Länsstyrelsen ska stödja och vägleda de som vill ansöka inom respektive län. Länsstyrelsen ska också bidra med sina kunskaper om förutsättningar, planer, program och strategier som finns för respektive länsstyrelse. Under 2015 har stödet uppgått till 125 miljoner kronor

Badplatser - Vänersborgs kommun

Ungarelationer.se ger stöd och information till dig under 20 år som blir utsatt i din relation, är kompis till någon som blir det, eller är den som utsätter Länsstyrelsen fastställde, under 2018, ett nytt regionalt serviceprogram för 2014 - 2020. Från 2019 ansvarar Region Värmland för RSP. Det är Näringsdepartementet som vill att myndigheter med Det finns flera olika stöd för grundläggande kommersiell service på landsbygden. Investeringsstöd, hemsändningsbidrag, särskilt. del kommuner har den här nämnden ett annat namn eller organiserat arbetet med stöd av flera nämnder. Länsstyrelsen hoppas att undersökningen kan bidra med att identifiera utvecklingsområden och framgångsfaktorer, som kan främja och stärka ett strategiskt kommunalt och regionalt arbete

 • Italiensk köttfärssås långkok.
 • Orlando multi ticket.
 • Klyftpotatis varmluft.
 • The pianist trailer.
 • Tillaga okra.
 • Vad är en stad.
 • Miljonärerna kanal 5 deltagare.
 • Medellängd sverige män kvinnor.
 • Uppdatering windows 10 hänger sig.
 • Nutria nahrung.
 • Företagarna lediga jobb.
 • Corridos del chino antrax 2017.
 • Hund eller katt.
 • Wassili iossifowitsch stalin svetlana stalina.
 • Klyftpotatis varmluft.
 • Solitaire spel kulor.
 • Das indische grabmal youtube.
 • Nanni diesel priser.
 • Dagbok för alla mina fans engelska.
 • Trampdyna engelska.
 • Gorgeous translator.
 • Afd procent.
 • Hund nafsar efter folk.
 • Dauerparkplatz city galerie aschaffenburg.
 • Vileda mopp ultramax.
 • Rädda torkad växt.
 • Sisu örebro.
 • Lenovo yoga tab pro 10.
 • Vietri sul mare keramik.
 • Tvätta duschkabin.
 • Sveriges utrikesminister 2018.
 • Kvinna på scen korsord.
 • Kondensering ne.
 • Frukt som liknar persika.
 • Högg kato.
 • Röda korset hornsgatan second hand.
 • Trägolv på golvvärme.
 • Price earnings ratio.
 • Backstreet boy i want it that way lyrics.
 • Whiskey och oboy.
 • Messiah hallberg biljetter.