Home

Fenomenografisk ansats

fenomenografisk didaktik. Inledningsvis sk jag dock göra en kortare introduktion till didaktiken. Didaktik Det är en konkret ansats inom vad vi kallar kvalitativ analys. Med kon-kret skall vi i sammanhanget förstå motsatsen till hypotetiskt deduktiv forskning p För att förstå vad fenomenografi har jag nu läst Fenomenografi - att beskriva uppfattningar om världen omkring oss (publicerad första gången 1981) av Ference Marton i Den tidlösa pedagogiken av Tomas Kroksmark. Det är alltså denna artikel som är fenomenografins ursprung, första presentation, vilken sedan följts av tusentals andra vetenskapliga artiklar i ämnet Fenomenografisk analys över lärares uppfattningar om estetiska lärprocesser . 2 Abstract Syftet med studien är att synliggöra vilka olika uppfattningar lärare har om estetiska lärprocesser. Utifrån en fenomenografisk ansats har åtta intervjuer genomförts me som pedagogiska ledare har en fenomenografisk ansats valts. Detta innebär att människor antas uppfatta världen på olika sätt och att det går att urskilja kvalitativa skillnader i dess olika sätt att uppfatta fenomen i världen. Studiens ontologiska utgångspunkt ligger i ett anslutande till Marton och Booths icke-dualistiska hållning Hur går en fenomenologisk analys till? Filosofi. I många uppsatser och arbeten inom humaniora så ser man att folk försöker sig göra en fenomenologisk analys av någonting

Metod: Min undersökning utgår från en kvalitativ metod med fenomenografisk ansats. För att få så uttömmande svar som möjligt kring informanternas uppfattningar av skolutveckling och pedagogiskt ledarskap har semistrukturerade kvalitativa intervjuer gjorts utifrån några huvudfrågor några vanliga ansatser. Grounded theory Grounded theory används framför allt för att utveckla teorier om människors beteenden genom att analysera kvalitativa data. Metoden rymmer både induktion som innebär att formulera hypoteser utifrån specifika data, och deduktion som betyder att man drar spe­ cifika slutsatser utifrån hypoteser

narrativ ansats, där man vill att deltagarna som individer och deras berättelser lyfts fram. Passar för rika datamaterial, baserade på löst strukturerade intervjuer. •Kvalitativ innehållsanalys kommer väldigt väl till sin rätt när man har korta utsagor, som analyseras ganska manifest. Man kanske har siktat in sig på en tidskrift me Olika ansatser ger olika svar - En kvantitativ och kvalitativ uppläggningen av ett experiment, den så kallade designen, ger helt olika svar - Vill man veta vilka känsloupplevelser människor får då de äter choklad, något kvalitativt? - Vill man som forskare veta hur många människor som äter choklad varje dag, något kvantitativt En fenomenografisk ansats används för att kartlägga ungdomars olika sätt att erfara tekniska system genom empiriska undersökningar av kvalitativa skillnader i det kollektiva erfarandet av fenomenet En fenomenografisk ansats används för att kartlägga ungdomars olika sätt att erfara tekniska system genom empiriska undersökningar av kvalitativa skillnader i det kollektiva erfarandet av fenomenet.Resultatet av studierna indikerar att dimensioner av tekniska system och kritiska aspekter inom dessa dimensioner är avgörande för en utvecklad förståelse av tekniska system Fenomenologi (av grekiska fainomenon, det som synes) är en teori och metod inom filosofin, läran om fenomen och väsen.Inom fenomeno studeras särskilt förhållandet mellan varseblivningen och objekten för varseblivningen, samt söker förklara eller beskriva idéer och väsen för oss, så som de ter sig för oss.(Se Immanuel Kant Das Ding für Uns, tinget för oss, respektive Das.

Fenomenografi - att beskriva uppfattningar om världen

Fenomenografisk ansats En fenomenografisk ansats är bra lämpad för studien, då fenomenografisk forskning enligt Larsson (1986) är avsedd att undersöka en viss grupp individers uppfattningar av något och inte hur något faktiskt är. Skillnaden mellan hur något är och hur någo Kunnandets grunder. Prövning av en fenomenografisk ansats till att utveckla barns rätt att uppfatta sin omvärld. (Göteborg Studies in Educational Sciences, 94). Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis. Pramling Samuelsson, I. & Asplund Carlsson, M. (2003). Det lekande lärande barnet - i en utvecklingspedagogisk teori. Stockholm: Liber fenomenografisk ansats. Studien har genomförts på fyra skolor med tio pedagoger som undervisar från förskoleklass till och med årskurs tre. Data till studien har erhållits genom halvstrukturerade intervjuer med tillgång till öppna svarsalternativ Author: Linda & Henrik Created Date: 6/11/2009 12:42:03 P

Hur går en fenomenologisk analys till? - Flashback Foru

 1. 6.1 Fenomenografisk ansats 13 6.2 Fallstudie 13 6.2.1 Urval av fall och informanter 14 6.2.2 Beskrivning av förskolan 14 6.3 Genomförande 15 6.3.1 Intervjuer 15 6.3.2 Bearbetning av data 16 6.3.3 Etiska aspekter 16 7 Resultat och analys 18 7.1 En förmiddag på förskolan 18 7.2 Kommunikation och samspel 18 7.3 Balans och rytm 2
 2. En fenomenografisk studie Abstract Uppsatsen syftar till att finna olika matematiska färdigheter vid arbete med ett rikt matematiskt problem. Arbetet följer en fenomenografisk ansats vilken beskrivs utifrån Martons (1981) definition. U ppsatsens teoretiska ramverk bygger på en konstruktivistisk kunskapssyn
 3. fenomenografisk ansats. Det användes semistrukturerade intervjuer för att samla in data där urvalet bestod av åtta individer i åldrarna 22-62 år. Urvalet utgjorde en jämn könsfördelning då fyra kvinnor och fyra män intervjuades. Det insamlade materialet analyserades utifrån e
 4. Uppsatser om FENOMENOGRAFISK ANSATS. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten
 5. fenomenografisk ansats. Vi vill här också passa på att ge ett stort tack till de förskollärare som deltagit, och på så sätt gjort vår studie möjlig. Ett stort tack går även till v åra handledare Carina Stenberg och Ann -Charlotte Mårdsjö Olsson. Deras engagemang och konstruktiva kritik har varit till sto
 6. Exempel på en sådan ansats är grounded theory. Andra forskningsansatser är inte lika väl definierade. Inom forskningsmetoden fenomenologi finns olika varianter av hur man analyserar. Om man säger att man har använt fenomenologisk metod bör man dessutom ange i detalj hur man har gjort
 7. Dessa olika ansatser bottnar i olika kunskaps-områden inom filosofi (fenomenologi, hermeneutik), antropologi (etnografi) Grounded : theory: kapitel 8 värdering och syntes av studier utförda . med kvalitativ analysmetodik. kapitel 8 värdering och syntes av studier utförda

Forskningsmetoden är kvalitativ och en fenomenografisk ansats användes i analysarbetet. Den empiriska undersökningen utfördes genom att använda en kvalitativ forskningsin-tervju. Undersökningsgruppen bestod av tolv förskollärare på två orter som intervjuades på sina arbetsplatser 1 Abstrakt Författarens namn: Patrik Standar Titel Variationsteori - En kunskapsöversikt över det variationsteoretiska forskningsfältet Engelsk titel Variation Theory - A literature review about research field of variation theor Intervjuerna har sedan analyserats i flera steg med fenomenografisk ansats. Resultatet visar att specialpedagogerna uppfattar tre övergripande kategorier som betydelsefulla för kvalitén i förskolan. Dessa är läroplanens betydelse, att det finns kompetent personal och fungerande arbetslag samt skolledningens betydelse fenomenografisk ansats då det är lärarnas och skolledarnas uppfattningar som eftersöks. Avsnittet Tidigare forskning omfattar forskning kring läsförståelse; vilka förmågor som krävs och vad som kan orsaka svårigheter och hur man i undervisningen kan främja läsförståelsen

SwePub - sökning: Fenomenografi ansats

Fenomenologi - Wikipedi

du analysera datamaterialet med en fenomenografisk ansats. Strukturen ska bestå av följande delar: 1. en inledning där du kortfattat redogör för vetenskapsteoretiska antaganden, centrala begrepp och metoder (för datainsamling och analys) inom den aktuella metodansatsen (ca 1 sida en fenomenografisk ansats har åtta förskollärare från olika förskolor intervjuats. Resultatet visar att förskollärarna kunde koppla flera aspekter i förhållandet till att forma gruppkonstellationer i förskolan. Aspekter förskollärarna har uppfattningar om och som är av betydelse för att skapa främjand Metod: Studien genomfördes med fenomenografisk metod och kvalitativ ansats. Datainsamling skedde genom intervjuer. Syfte: Syftet med studien var att studera undersköterskors egen uppfattning av vilka faktorer som kan ligga bakom deras korttidssjukfrånvaro. Resultat: Resultatet visar på sju olika kategorier av påverkande faktorer, so

I studien har en kvalitativ metod med fenomenografisk ansats tillämpats. Tio ambulanssjuksköterskor intervjuades om deras uppfattningar av hur de förmedlar trygghet. Analysen resulterade i följande fem beskrivningskategorier; Visshet, Företrädelse, Bekräftelse, Mångsidighet och Professionalitet. Dessa presenteras tillsammans med femto gup.ub.gu.s Att arbeta med en fenomenografisk ansats har varit en utmaning och våra erfaren-heter är att fenomenografin lämpar sig ytterst väl för denna form av studie som vill beskriva uppfattningar. Mementum 7 Inledning Anhöriga till psykiskt störda utgör en viktig resurs för att klara vården av de

I min forskning har jag utifrån en fenomenografisk ansats studerat barn och ungdomars uppfattningar om tekniska system och vilka didaktiska implikationer detta erbjuder. Vidare har jag nu riktat mitt forskningsintresse mot undervisning av tekniska system och läraares erfarenheter av sådan undervisning uppfattningar av ett fenomen har med utgångspunkt i detta gjorts valet att använda fenomenografisk ansats och denna kvalitativa metod har även använts för insamling och analys av data. För att besvara frågeställningarna består materialinsamlingen av 11 inspelade och transkriberade djupintervjuer med högstadieelever

fenomenografisk ansats. Pedagoger i ett utvecklingspedagogiskt perspektiv möjliggör grunden för undervisning och lärande på förskolan. 2.1 Fenomenografisk forskningsansats I metodavsnittet används fenomenografin som en metodologisk ansats där empirin analyseras utifrån en fenomenografisk metod Språkutvecklande undervisning: En intervjustudie med fenomenografisk ansats, gällande pedagogers erfarenheter av språkstimulerande och språkutvecklande undervisning för elever från förskoleklass till och med årskurs Studien har en fenomenografisk ansats som utgångspunkt eftersom det ska undersökas vilka faktorer som påverkar flickors fria bokval, deras uppfattningar om skräckgenrens genus samt hur flickor uppfattar de känslor som skapas av skräcklitteratur. Kvalitativ metod används av studien och data insamlades med hjälp av enkäter och intervjuer uppfattningar, utifrån en fenomenografisk ansats, om DISA som metod för tonårskillar. Idag finns ingen förebyggande metod mot psykisk ohälsa som är evidensbaserad för tonårskillar. DISA är en metod framtagen för att förebygga psykisk ohälsa för tonårstjejer, emellertid används metoden även för killar SammanfattningSyftet med denna studie är att undersöka hur några elever med läs- och skrivsvårigheter uppfattar olika lärandesituationer och vilka faktorer som påverkar lärandet. Studien är genomfö.

fenomenografisk ansats vilket innebär att individers uppfattning om sin omvärld fångades upp, och studien genomfördes med en kvalitativ metod. Det empiriska underlaget i studien inhämtades via semistrukturerade intervjuer, där fyra respondenter valdes ut, två kvinnor respektive två män Analysen gjordes med en fenomenografisk ansats, där kategorier som definierade fenomenet i fråga plockades fram. Lärarnas föreställningar kring den didaktiska demokratin kännetecknades av en styrning av yttre strukturer såsom styrdokument och tidsbrist

(PDF) Kvalitativ analys - exemplet fenomenografi Staffan

Du kan inte veta vad något är utan att veta vad det inte är. Denna motsägelsefulla sentens exemplifierar och fångar på ett bra sätt grundtanken bakom variationsteori Problematiken som ligger till grund för studien är att forskning indikerar att högläsning utformas som lugnande åtgärd istället för lärtillfälle, samt att barns inflytande inte tillvaratas i utform. Pramling Samuelsson, Ingrid (1994). Kunnandets grunder: prövning av en fenomenografisk ansats till att utveckla barns sätt att uppfatta sin omvärld. Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis. Solem, Ida Heiberg, Alseth, Bjørnar & Nordberg, Gunnar (2011). Tal och tanke: matematikundervisning från förskoleklass till årskurs 3. 1. uppl

fenomenografi Calles kreativa sido

En deskriptiv studie är en där information som samlas in utan att ändra miljön (dvs ingenting manipuleras). Ibland benämns dessa som observationsstudier. Beskrivande studier kan innebära en interaktion med olika grupper av människor (en sk tvär snitts studie) eller en studie kan följa individer över tid (longiudinell studie) I sin forskning har Jan Larsson framför allt använt fenomenografisk ansats men har även erfarenhet av andra kvalitativa metoder. Han forskar om läkarens yrkesroll och om professionell kompetensutveckling, med speciell inriktning på specialistutbildning i anestesi och intensivvård Entreprenöriellt lärande finns inskrivet i styrdokumenten för den svenska skolan, vilket innebär att begreppet givits en stärkt ställning, både i Sverige samt i övriga europeiska länder. Att vara e. Bakgrund: Många barn uppvisar symtom på psykisk ohälsa, samtidigt visar studier att barn får en alltmer stillasittande fritid. Exakt hur den fysiska aktiviteten påverkar den psykiska hälsan är okla.

Studien är en kvalitativ studie med en fenomenografisk ansats som bygger på intervjuer med ett antal pedagoger i förskola och skola. De frågeställningar som låg till grund för studien var: 1. Vilka skilda uppfattningar av barn i behov av särskilt stöd förekommer hos pedagoger efte Våld mot vårdare har blivit ett alltmer uppmärksammat problem inom hälso- och sjukvården. Fokus i tidigare forskning har framför allt varit kontakten mellan vårdare-patient. Syftet med studien var att beskriva variationer i undersköterskors uppfattningar av distriktssköterskans stöd i situationer där det förekommer hot och våld på särskilt boende i en kommun som erbjuder blandat. Syftet med vår uppsats har varit att undersöka vad svensklärare har för uppfattningar om demokratiuppdragets innebörd samt hur dessa lärare arbetar med detta i sin undervisning för att utveckla dem. Kunnandets grunder : prövning av en fenomenografisk ansats till att utveckla barns sätt att uppfatta sin omvärld / Ingrid Pramling. Pramling Samuelsson, Ingrid, 1946- (författare) Alternativt namn: Samuelsson, Ingrid Pramling, 1946- Alternativt namn: Pramling, Ingrid, 1946- ISBN 9173462691 Publicerad: Göteborg : Acta Universitatis Gothoburgensis, 199

Fenomenologi - vad är det? - Sept

 • Hydraulventiler 12v.
 • Svenska smedsläkter.
 • Mozarts schwester nannerl.
 • Skolböcker barn.
 • Liba bröd.
 • Colocation courte durée paris.
 • Indexator styrsystem.
 • Skultuna tändsticksask.
 • Hur får man ut en inneboende.
 • Nya namnsdagar 2017.
 • Embed facebook.
 • Os triquetrum fraktur.
 • Kerckhaert df.
 • Görvälns slott nyår.
 • The big bang theory season 10 watch online.
 • Alex boots storleksguide.
 • Allmänfarliga sjukdomar.
 • Sap wikipedia.
 • Rön strån.
 • So und so leipzig facebook.
 • Xcaret plus mexico.
 • Vad händer efter lumpen.
 • Stuga midsommar.
 • Assistancekåren app android.
 • Clubs in bielefeld.
 • Excel week number from date.
 • Bosch logixx diskmaskin.
 • Harley davidson schaafheim.
 • Playa del sol dansprogram 2018.
 • Vad är stegvis.
 • اخبار الميادين العاجلة.
 • Uttagsbeskattning exempel.
 • Elizabeth kuylenstierna skild.
 • Gåva på dödsbädden.
 • I det långa loppet synonym.
 • World class gbg.
 • Dans leksand.
 • Antites till ledare webbkryss.
 • The pianist trailer.
 • Läs och förstå 2.
 • Aditro lönespec teliasonera.